BEGRIPPEN:
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

(Hoofd)Huurder: Een (natuurlijk) persoon, die een appartement huurt of wenst te gaan huren. 
Medehuurder: Degene die samen met (hoofd)Huurder in het appartement verblijft. 
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een appartement taken van beheer van het appartement waarneemt. 
Consument: Een natuurlijke persoon die een appartement huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Huurder. 
Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een appartement (of diens vertegenwoordiger), die het appartement ter verhuur heeft aangeboden. 
Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. 
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn. 
Bedenktermijn: De termijn waarin de consument een boeking kosteloos kan annuleren. 
Boeking: Een geaccepteerde reservering van een appartement 
Ontbinding: Het op een juridisch wijze "ongedaan maken" van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst 
appartement: Een appartement dat als vakantie-accommodatie ter verhuur wordt aangeboden. 
Verblijf: Het feitelijke gebruik van een vakantie-accommodatie. 
Verblijfticket: Voucher.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van J. Gielleit. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door J. Gielleit schriftelijk zijn bevestigd. 
Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechts-verhoudingen tussen consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven 
2.1.Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen de Huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/e-mail) boeking van het appartement 
3.2. Na boeking ontvangt de Huurder een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dienen. (Bewaar deze gegevens derhalve zorgvuldig !) 
3.3 De gestuurde boekingsbevestigingen en huurovereenkomsten bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte appartement. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de boekings-bevestiging of huurovereenkomst onmiddellijke de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst aan J. Gielleit te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ huurovereenkomst te beroepen. 
3.4 J. Gielleit heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

4. Annulering 
4.1 De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten binnen een bedenktermijn van 7 werkdagen te annuleren, tenzij het verblijf in het appartement binnen 1 kalendermaand na de boeking valt. De datum van de poststempel of de datum van het betreffende e-mail bericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.
4.2 Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten: Bij annulering tot de 30e dag voor de aankomstdatum, wordt 50% van het
overgemaakte bedrag (voorschot) teruggestort. Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst, vindt geen restitutie plaats van het voorschot, evenmin als bij voortijdig verlaten van het gehuurde.
4.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)Huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders. 
4.4 De Huurder kan zich tegen annulering voor de verblijfsperiode bij een bekend staande verzekeraar verzekeren.

5. Betaling
5.1 Na ontvangst door de verhuurder van het reserveringsforumulier, zal de boeking geactiveerd worden. De reservering ligt definitief vast op het moment dat 50% van de huurprijs overgemaakt is op het rekeningnummer van de verhuurder. Deze aanbetaling dient 14 dagen na het versturen van het boekingsformulier te worden voldaan. De verhuurder stuurt een bevestiging aan de huurder en de huur van de vakantiewoning is een feit. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst te worden betaald op het rekeningnummer van de verhuurder. 
5.2 Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de verschuldigde geldsom, middels creditcard of á contant. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van J. Gielleit. Op verlangen van J. Gielleit dient de Huurder aan J. Gielleit een bewijs van betaling te overleggen. 
5.3 J. Gielleit is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5.4 De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim. De Huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan J. Gielleit te voldoen. 
5.5 Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van €100,-. 
5.6 J. Gielleit heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van J. Gielleit op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat J. Gielleit tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6. Borgsom 
6.1. De huurder dient voor het verblijf in een appartement ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borg bedraagt €150,-. De kosten voor de eindschoonmaak (verplicht) moeten betaald worden bij het overhandigen van de sleutel.
6.2 De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het appartement te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het appartement worden de geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het appartement aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De waarborg wordt terugbetaald bij vertrek ter plaatse of 2 weken na thuiskomst mits voorlegging van betalingsbewijs. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en bankgegevens (rekeningnummer,IBAN en BIC code) aan de eigenaar (J. Gielleit) te melden.

7. Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het appartement 
7.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voorzover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de huurovereenkomst. 
7.2 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het appartement tussen 10.00 en 14.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het appartement op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. 
7.3 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, het appartement uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. J. Gielleit is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd! 
7.4 Bij een vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen. 
7.5. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het appartement te gebruiken overeen-komstig de door eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 
7.6 De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het appartement of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. 
7.7. Bij vertrek dient de Huurder het appartement in een behoorlijke staat - dat wil zeggen: bezemschoon - achter te laten. De in het appartement aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het appartement niet bezemschoon is, is Eigenaar / Beheerder gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. 
7.8 De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

8. Beëindiging van de huurovereenkomst 
J. Gielleit is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: 
a. indien, na ingebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt terzake de nakoming van enige zwaar-wegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; 
b. indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de Huurder, ondanks waarschuwingen van de Eigenaar of de Beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

9. Aansprakelijkheid 
9.1 Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Huurder of derden tengevolge het verblijf in het appartement geleden schade; de huurder vrijwaart J. Gielleit tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is J. Gieleit niet aansprakelijk voor storingen in en om het appartement zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen. 
9.2 J. Gielleit kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van J. Gielleit. 
9.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van J. Gielleit, indien en voor zover J. Gieleit uit enige hoofde terzake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van J. Gielleit is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van J. Gielleit in het voorkomende geval zal uitkeren.

10. Privacy 
J. Gielleit zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11. Slotbepaling 
11.1 Voorzover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voorzover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. 
11.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden over dragen voorzover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. 
11.4 Indien en voorzover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.